Kinh chú đại bi – Nghe càng nhiều càng tốt- Giúp dễ ngủ, xua đuổi tà maVào đây xem CHÚ ĐẠI BI CÓ CHỮ:

– Sự linh ứng của Chú Đại Bi sẽ giúp cứu khổ cứu nạn, con người không bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại; bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác.
– Phật pháp giác ngộ là kênh về Phật pháp với nhiều video về phật pháp
I. CÁC KINH VỀ ĐẠO ĐỨC
1. Kinh tiểu sử đức Phật
2. Kinh người áo trắng
3. Kinh mười nghiệp thiện
4. Phật nói kinh tám điều trai giới
5. Kinh nhân quả đạo đức
6. Kinh lời vàng Phật dạy
7. Kinh soi gương nhân cách
8. Kinh phân biệt nghiệp báo
9. Kinh định luật nghiệp
10. Kinh nghiệp tạo sai biệt .
11. Kinh chuyển hóa nghiệp chướng
12. Kinh phước thế gian
II. CÁC KINH VỀ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ
13. Kinh thiện sinh
14. Kinh phước đức
15. Kinh tránh xa cánh cửa bại vong
16. Kinh bảy loại vợ
17. Kinh bốn ân lớn
18. Kinh mọi người bình đẳng
19. Kinh không có giai cấp
20. Kinh sống trong hòa hợp
21. Kinh hóa giải tranh cãi
22. Kinh hòa hợp và hòa giải
23. Kinh chuyển luân thánh vương
24. Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ
25. Kinh quốc gia cường thịnh
26. Kinh Hiền Nhân
III. CÁC KINH VỀ TRIẾT LÝ
27. Kinh chuyển pháp luân
28. Kinh mười hai nhân duyên
29. Kinh chánh tri kiến
30. Kinh ba dấu ấn thực tại
31. Kinh thực tập vô ngã
32. Kinh nhận diện vô ngã
33. Kinh chuyển hóa cái tôi
34. Kinh nền tảng đức tin
35. Kinh kiến thức và trí tuệ
36. Kinh thuyết minh và xác minh
37. Kinh bảy điều nên biết
38. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước
39. Kinh tham ái là gốc khổ đau
40. Kinh dụ ngôn người bắt rắn
41. Kinh lời Phật qua các con số
42. Kinh nương tưạ ai khi Phật qua đời?
IV. CÁC KINH VỀ THIỀN VÀ CHUYỂN HÓA
43. Kinh cốt lõi thiền tập .
44. Kinh bốn pháp quán niệm
45. Kinh quán niệm hơi thở
46. Kinh các cấp thiền quán
47. Kinh bốn loại hành thiền
48. Kinh ẩn dụ về thành trì
49. Kinh sống trong hiện tại
50. Kinh căn bản tu tập
51. Kinh tu các pháp lành
52. Kinh phát tâm bồ đề
53. Phật nói kinh bốn vô lượng tâm
54. Kinh từ bi và hồi hướng
55. Kinh tám điều giác ngộ
56. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau .
V. CÁC KINH VỀ TỊNH ĐỘ
57. Kinh Phổ Môn .
58. Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư
59. Kinh A Di Đà
60. Kinh Sám hối sáu căn
61. Kinh Sám hối hồng danh
62. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn
63. Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ
C. PHẦN SÁM NGUYỆN
1. Bát-nhã Tâm kinh.
2. Niệm Phật
3. Năm điều quán tưởng
4. Quán chiếu thực tại
5. Sám nguyện (chọn một trong chín bài sám dưới đây)
a) Sám mười nguyện Phổ Hiền
b) Sám quy mạng
c) Sám quy y
d) Sám quy nguyện 1
đ) Sám tu tập
e) Sám quy nguyện 2
f) Sám nguyện
g) Sám hồng trần
h) Sám tống táng
6. Hồi hướng công đức..
7. Lời nguyện cuối
8. Đảnh lễ Ba ngôi báu

Nguồn: https://citizensoftheamericanconstitution.org/

Xem thêm bài viết khác: https://citizensoftheamericanconstitution.org/tong-hop/

32 comments

 1. Vào đây xem CHÚ ĐẠI BI CÓ CHỮ: https://youtu.be/ECWq-HJAvy8

  Reply
 2. Nam mô Đại từ Đại Bi cú khổ cú nạn phù hộ độ cho vợ chồng con xin đứa con trai cũng được gái cũng được nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật

  Reply
 3. A di đà phật

  Reply
 4. Nam mô adidaphat con cầu cho quốc thái dân an.cầu cho gia đình con khỏe mạnh.cầu cho quốc thái dân an tất cả mọi người qua khỏi dịch cvid 19

  Reply
 5. Nam mô a di đà phật con xin lạy mẹ THIÊN THU THIÊN NHÃN ĐẠI TỪ ĐẠI BI LINH CẢM ỨNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT. CON TÊN LÀ NGUYỄN MINH THÚY SANH NGÀY 19 tháng 6 năm 1972. cầu siêu cho ông bà cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp
  Ông bà cha mẹ anh chị em và những vong linh thai nhi của con sớm được siêu thoát về miền cực lạc. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Reply
 6. Con cau xin duc phat phu ho cho tat ca chung sinh dc binh an may man

  Reply
 7. Nam mo a di da phat

  Reply
 8. 98887

  Reply
 9. Đang nghe kinh mà quảng cáo chén vô, chán quá

  Reply
 10. Chèn ơi…đang nghe đoc ngon lành..quảng cáo hoài .hk tắt là quảng cáo hoài..kiinh giảng phải có sự yên tỉnh.chứ quản cáo hoài..là thíu tôn trọng.mất trật tư..😭😭

  Reply
 11. , ..

  Reply
 12. Nam mô a di đà phật

  Reply
 13. Nam mo a di da phật

  Reply
 14. Công đức trì tụng Chú Đại Bi
  Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử.
  Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt.
  Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng?
  Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng?
  Và, như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật, cho nên, phải biết quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!
  Lại nữa, người trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.
  Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền định vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng.
   
  Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát
  Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.
  Thiên Thủ Thiên Nhãn
  Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại
  Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh
  Hán dịch: Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa Môn Già Phạm Ðạt Ma
  Thiển giảng: Vạn Phật Thánh Thành, Hòa Thượng Tuyên Hóa.
  Tựa của Kinh là “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà-La-Ni Kinh.” Trong phần giải thích tựa kinh (Tổng thích danh đề), lần trước đã giải thích “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm” nay giải thích phần còn lại của tựa kinh, tức là “Bồ Tát Vô Ngại Ðại Tâm Ðà La Ni Kinh.”
  Bồ Ðề Hải
  Ngài lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì Đại Bi Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh và không phải chịu mười lăm loại ác tử.”
  Lược Giảng:
  Ngài—Quán Thế Âm Bồ-tát—lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì Đại Bi Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh.” “Thiện sanh” tức là sự sinh sống tốt lành.
  Nếu loài người ở nhân gian hoặc chư thiên ở cõi trời có thể học thuộc và siêng năng thọ trì Kinh Đại Bi Tâm Đà-La-Ni cùng Chú Đại Bi, thì họ sẽ được mười lăm việc tốt lành; “và không phải chịu mười lăm loại ác tử.” “Ác tử” là những cái chết tức tưởi do rủi ro, bất trắc. Nếu quý vị thành tâm trì tụng Chú Đại Bi thì sẽ tránh được mười lăm loại “ác tử.”
  “Các loại ác tử đó là:

  Một là không bị chết vì đói khát, khốn khổ;

  Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi;

  Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch;

  Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn;

  Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại;

  Sáu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp;

  Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu;

  Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược;

  Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại;

  Mười là không bị chết vì điên loạn, mất trí;

  Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp;

  Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư ếm;

  Mười ba là không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại;

  Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triền thân;

  Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử.”

  Trên đây là những câu trong kinh điển, ngoài ra trong kinh còn đề cập đến nhiều điều linh ứng khác khi thành tâm tụng kinh này. Trong truyền thuyết cũng có kể đến nhiều vị tu thiền và tụng kinh này đắc được thần thông, và nhiều điều kỳ diệu khác.
  Thật ra sự linh ứng tùy thuộc vào sự tin tưởng và thành tâm. Nếu có dịp, các bạn nên đọc cuốn “Đời thay đổi khi ta thay đổi” của một tác giả ngoại quốc. Tinh thần của con người có những sức mạnh đặc biệt, khi tập trung tinh thần cao độ hoặc khi có lòng tin mạnh mẽ, nhiều điều kỳ diệu có thể xảy ra. Đó là sức mạnh tâm linh.
  Không có một pháp sư, nhà thôi miên, nhà cảm xạ học … nào mà lại không có sự tập trung tư tưởng cao độ, chính vì thế nên họ có sức mạnh tâm linh.
  Sự Linh Ứng Của Chú Ðại Bi:
  Chú Ðại Bi này ở trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni”.
  Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú đại bi này. Lúc đó, Ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi, thì siêu chứng lên bực Bát địa liền.
  Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: “Nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tay và ngàn con mắt v.v. Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, và chư Phật lại phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới .
  Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: Nếu người nào trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay là chẳng đặng những pháp tam muội, biện tài và chỗ sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là “Ðại bi tâm đà la ni”.
  Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi.

  Reply
 15. Nam mô a di đà phật

  Reply
 16. Nam Mô Đại Bi Hồi Tưởng Phật Bồ Tát.

  Reply
 17. Đang nghe tụng mà có quảng cáo kì vậy

  Reply
 18. Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật con cầu gđ con bình an

  Reply
 19. Nam mô a di đà phật

  Reply
 20. Con cầu mong cho quốc thái dân an,mọi đều tốt lành đến với bản thân và tất cả chúng sanh

  Reply
 21. /

  Reply
 22. Đang nghe kinh quảng cáo kg thấy có tội sao

  Reply
 23. G

  Reply
 24. A di đà phật. Con nghe chú đại bi sao mà da diết quá, cầu mong phật độ cho con trai con được khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn để trở thành người có ích cho xã hội và gia đình. A di đà phật.

  Reply
 25. Cầu cho nhiều người người biết đến chú đại bi thì có nhiều người lành hơn người dữ

  Reply
 26. Nam mô a Di Đà Phật
  Mong những kinh Phật xin đừng quảng cáo

  Reply
 27. Nam mô a di đà Phật🙏🙏🙏Cầu cho mọi người sức khỏe, tai qua nạn khỏi sống 1 cuộc sống ý nghĩa!

  Reply
 28. Nam Mô Đại Từ Đại Bi ,hội phật thượng phật bồ tát cứu khổ cứu nạn

  Reply
 29. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

  Reply
 30. nam mô a di đà phật

  Reply
 31. Nam mô a Di Đà Phật cầu cho hết đại dịch thế giới ăn lành

  Reply
 32. Ammoadidaphat. Adinimodaphat

  Reply

Leave a Reply