Phá mật khẩu Sheet của Microsoft Excel thành công 100% (không cần phần mềm) | namloan ✔️⚡️ Cách phá Password các sheet Excel không cần phần mềm ⚡️

✅ Bước 1: Mở file Excel có chứa các Sheet có pass
✅ Bước 2: Với excel 2007, 2010, 2013, 2016 trở lên Bấm Alt + F11 để hiện ra bảng Visual Basic Editor (với Excel 2003 Chọn menu Tools – Macro – Visual Basic Editor)
✅ Bước 3: Nhấp đúp vào Sheet mà bạn muốn phá pass
✔️ Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet.
✔️ Cách khác các bạn vào Insert – Module
✅ Bước 4. Copy đoạn mã sau vào và nhấn menu Run – Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5 trên bàn phím) sau đó chờ trong giây lát để phá mật khẩu:
#RemovePassExcel #PhamatkhauExcel #namloanchannel #naloan #phapassexcel #gobomatkhauexcel
⚡️ Đoạn code: tải code tại link sau:

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
Else
If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _
vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
End If
End Sub

Nguồn: https://citizensoftheamericanconstitution.org/

Xem thêm bài viết khác: https://citizensoftheamericanconstitution.org/cong-nghe/

Leave a Reply