Phát wifi cho win 7 8 không cần phần mềmemail của mình: trinhvanquang.hvktqs@gmail.com
nếu bạn nào có thắc mắc comment bên dưới hoặc gửi mail cho mình mình sẽ hướng dẫn.
Các lệnh mình sử dụng là:
Configure the Wireless Hosted Network:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=MrQuang key=11111111110

Enable the Wireless Hosted Network:
netsh wlan start hostednetwork

Disable the Wireless Hosted Network:
netsh wlan stop hostednetwork

Retrieve the Wireless Hosted Network details:
netsh wlan show hostednetwork

Change the password:
netsh wlan refresh hostednetwork YourNewNetworkPassword

Before users on the ad hoc network can access the Internet via the Wireless Hosted Network, you must enable Internet Connection Sharing (ICS). Open the Network and Sharing Center, open the Network Connections, right-click the network adapter that’s connected to the Internet, and select Properties.

Then select the Sharing tab, check Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection, and then choose the Wireless Hosted Network Connection from the drop-down listbox, and click OK.

Nguồn: https://citizensoftheamericanconstitution.org/

Xem thêm bài viết khác: https://citizensoftheamericanconstitution.org/cong-nghe/

3 comments

  1. Đúng rồi đó bạn à

    Reply
  2. cái này là mình phát wifi bằng PC ạ?

    Reply
  3. -_-

    Reply

Leave a Reply